Pro pořadatele a kluby

Registrace klubů Autoklubu ČR – vznik, změny a zánik klubů

Základní ustanovení

Kluby jsou pobočnými spolky Autoklubu ČR, které mají právní osobnost odvozenou od právní osobnosti Autoklubu ČR. Klub musí mít alespoň 5 členů.

Účel, předmět a cíl činnosti klubu musí být v souladu s čl. 2, odst. 1 a 2 Stanov Autoklubu ČR, zejména realizace zájmové činnosti ve prospěch svých členů, činnosti v oblasti přípravy sportovců, výchovy sportovní talentované mládeže a pořádání sportovních podniků.

Orgány klubu jsou členská schůze, která je nejvyšším orgánem klubu, výbor, předseda, který je statutárním orgánem klubu a případně revizní komise (revizor).

Funkční období členů volených orgánů klubu je čtyřleté, pokud nestanoví Organizační a jednací řád klubu jinak.

Klub vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku a zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

Návrhy na zápis, změnu zapsaných údajů či jejich výmaz ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze týkajících se klubů podává přímo Autoklub ČR, a to na předepsaném formuláři.                       Z tohoto důvodu je nutné vyplnit všechny údaje na Registračním listu Autoklubu ČR (v případě vzniku nového klubu) nebo na Změnovém registračním listu Autoklubu ČR (v případě změn u již registrovaného klubu). Některé údaje v Registračním listu Autoklubu ČR, jako např. místo narození, se do rejstříku nezapisují, ale slouží k ověření bezúhonnosti.

Návrh musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do spolkového rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem, proto je nutné doložit všechny listiny, a to v požadované formě.

Právní úprava

Postavení klubů, jako pobočných spolků Autoklubu ČR upravuje zejména zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „Zákon o veřejných rejstřících“).

 

Založení a vznik klubu

Klub se zakládá usnesením ustavující schůze tvořícího se klubu a musí mít alespoň 5 členů.

Klub je povinen ve zvoleném názvu samostatně uvést slovo „klub“ a svou příslušnost k Autoklubu ČR vyjádřit tak, že název klubu končí dovětkem „v AČR“ nebo „AČR“.

Postup:

 1. Uskutečnit ustavující členskou schůzi klubu, vyhotovit zápis, včetně prezenční listiny
 • Vzor zápisu ustavující členské schůze klubu je přílohou č. 7
 1. Vyplnit Registrační list Autoklubu ČR
 • Formulář – Registrační list Autoklubu ČR je přílohou č. 2
 1. Doložit Autoklubu ČR všechny požadované listiny, které musí Autoklub ČR doložit spolkovému rejstříku Městského soudu v Praze:
 2. Zápis o rozhodnutí ustavující členské schůze, včetně prezenční listiny
 • musí být originál nebo ověřená kopie
 • zápis nemusí mít formu notářského zápisu a podpisy nemusí být ověřené
 • přílohou zápisu musí být prezenční listina s podpisy přítomných členů (také originál nebo ověřená kopie)
 1. Oprávnění k podnikatelské nebo jiné činnosti
 • dokládá se, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy, oprávnění se nevyžaduje, pokud bude podnikání představovat vedlejší činnost
 1. Prohlášení vlastníka nemovitosti – souhlas s umístěním sídla
 • musí být ověřený podpis
 • prohlášení musí učinit vlastník nemovitosti (domu, bytu), to platí i v případě nájmu (např. obecní byty
 • prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce
 • vzor Prohlášení vlastníka nemovitosti je přílohou č. 3
 1. Čestné prohlášení statutárního orgánu (předsedy) o způsobilosti vykonávat funkci a souhlas se zápisem do rejstříku
 • musí být ověřený podpis
 • vzor Čestného prohlášení statutárního orgánu je přílohou č. 4

 

Změny v registraci klubu

V případě změn v registraci klubu se musí rozlišovat, zda jsou změny zapisovány do spolkového rejstříku nebo nikoliv. Do spolkového rejstříku se vždy zapisuje změna názvu klubu, sídla klubu a změna předsedy (statutárního orgánu). Ostatní změny, např. změna složení dalších členů výboru (s výjimkou předsedy) se do spolkového rejstříku nezapisují.

Změny v registraci klubu Autoklubu ČR – zapisované do spolkového rejstříku

(zej. změna názvu, sídla nebo předsedy klubu)

Postup:

 1. Uskutečnit členskou schůzi klubu, vyhotovit zápis, včetně prezenční listiny
 • Vzor zápisu členské schůze klubu je přílohou č. 5
 1. Vyplnit Změnový registrační list Autoklubu ČR
 • Formulář – Změnový registrační list Autoklubu ČR je přílohou č. 1
 1. Doložit všechny požadované listiny, které musí Autoklub ČR doložit spolkovému rejstříku Městského soudu v Praze:
 2. Zápis o rozhodnutí členské schůze (změna názvu, sídla, předsedy), včetně prezenční listiny
 • musí být originál nebo ověřená kopie
 • zápis nemusí mít formu notářského zápisu a podpisy nemusí být ověřené
 • přílohou zápisu musí být prezenční listina s podpisy přítomných členů (také originál nebo ověřená kopie)
 1. Prohlášení vlastníka nemovitosti – souhlas s umístěním sídlapouze v případě změny sídla
 • musí být ověřený podpis
 • prohlášení musí učinit vlastník nemovitosti (domu, bytu), to platí i v případě nájmu (např. obecní byty)
 • prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce
 • souhlas nepotřebují kluby, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy, to je zej. klub, který vlastní nemovitost, ve které má sídlo
 • vzor Prohlášení vlastní nemovitosti je přílohou č. 3
 1. Čestné prohlášení statutárního orgánu (předsedy) o způsobilosti vykonávat funkci a souhlas se zápisem do rejstříku – pouze v případě změny nebo znovuzvolení předsedy
 • musí být ověřený podpis
 • vzor Čestného prohlášení statutárního orgánu je přílohou č. 4

Změny v registraci klubu  Autoklubu ČR – nezapisované do spolkového rejstříku

(změna členů výboru s výjimkou změny předsedy)

Postup:

 1. Uskutečnit členskou schůzi klubu, vyhotovit zápis, včetně prezenční listiny
 • Vzor zápisu členské schůze klubu je přílohou č. 5
 • Text se musí upravit dle skutečnosti
 1. Vyplnit Změnový registrační list Autoklubu ČR
 • Formulář – Změnový registrační list Autoklubu ČR je přílohou č. 1
 1. Doložit Autoklubu ČR zápis o rozhodnutí členské schůze
 • nemusí být originál nebo ověřená kopie
 • zápis nemusí mít formu notářského zápisu a podpisy nemusí být ověřené
 • přílohou zápisu musí být prezenční listina s podpisy přítomných členů

 

Zrušení a zánik klubů

V tomto Návodu je popsáno zrušení klubu rozhodnutím členské schůze klubu.

Zánik klubu je dvoufázový. Klub zaniká dnem jeho výmazu ze spolkového rejstříku. Zániku klubu předchází jeho zrušení. Po zrušení klubu se vyžaduje jeho likvidace.

Postup:

 1. Uskutečnit členskou schůzi klubu, která rozhodne o zrušení klubu a povolá likvidátora, vyhotovit zápis, včetně prezenční listiny
 • o zrušení klubu rozhoduje členská schůze klubu, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů členské schůze klubu. Členská schůze je současně povinna povolat likvidátora
 • okamžikem, kdy je klub zrušen, nastává termín zahájení likvidace
 • likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu
 • likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání
 • případnou odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej povolal, tedy členská schůze klubu
 • klub musí po celou dobu likvidace užívat svůj název s dodatkem „v likvidaci“
 • Vzor zápisu členské schůze klubu, která rozhodne o zrušení klubu a povolá likvidátora je přílohou č. 8
 1. Likvidátor oznámí Autoklubu ČR zrušení klubu, vstup do likvidace a údaje o likvidátorovi, a to bez zbytečného odkladu. Autoklub ČR musí spolkovému rejstříku Městského soudu v Praze na předepsaném formuláři podat návrh na zápis vstupu klubu do likvidace, zápis dodatku klubu „v likvidaci“ a zápis likvidátora. Autoklub ČR současně podá návrh na zveřejnění oznámení o vstupu klubu do likvidace a výzvu věřitelům k přihlášení pohledávek (už se nemusí 2 x zveřejňovat v Obchodním věstníku). K tomu se musí doložit všechny požadované listiny:
 2. Zápis o rozhodnutí členské schůze, která zruší klub a povolá likvidátora, včetně prezenční listiny
 • musí být originál nebo ověřená kopie
 • zápis nemusí mít formu notářského zápisu a podpisy nemusí být ověřené
 • přílohou zápisu musí být prezenční listina s podpisy přítomných členů (také originál nebo ověřená kopie)
 1. Čestné prohlášení likvidátora o způsobilosti vykonávat funkci a souhlas se zápisem do rejstříku
 • musí být ověřený podpis
 • vzor Čestného prohlášení statutárního orgánu je přílohou č. 9
 1. Likvidátor provede likvidaci klubu
 • likvidace klubu musí být provedena v souladu se Zákonem.
 • likvidátor sestaví ke dni vstupu klubu do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění klubu, soupis jmění zpřístupní v sídle klubu všem členům,
 • likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému věřiteli či členu klubu, který o to požádá,
 • likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů klubu nezbytné. Veškerý likvidační zůstatek přechází na Autoklub ČR, který rozhodne o jeho dalším užití ve prospěch pobočných spolků Autoklubu ČR. Obdržel-li klub účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu
 1. Likvidátor vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace, v níž uvede alespoň, jak bylo s likvidační podstatou naloženo, a popřípadě též návrh na použití likvidačního zůstatku. K témuž dni likvidátor sestaví účetní závěrku.
 2. Uskutečnit členskou schůzi klubu, která schválí konečnou zprávu likvidátora, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku, vyhotovit zápis, včetně prezenční listiny
 3. Likvidátor do 30 dnů od skončení likvidace podá Autoklubu ČR návrh na výmaz klubu ze spolkového rejstříku a doloží ho všemi listinami dle Zákona a dalších platných právních předpisů
 4. Zápis o rozhodnutí členské schůze klubu, která schválí konečnou zprávu likvidátora, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku, včetně prezenční listiny
 • musí být originál nebo ověřená kopie
 • zápis nemusí mít formu notářského zápisu a podpisy nemusí být ověřené
 • přílohou zápisu musí být prezenční listina s podpisy přítomných členů (také originál nebo ověřená kopie)
 1. Konečnou zprávu likvidátora o průběhu likvidace
 2. Souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku
 • vydává příslušný Finanční úřad
 1. Potvrzení územně příslušného státního oblastního archivu (dle zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, která zakládá povinnost umožnit příslušnému archivu výběr archiválií).
 2. Dnem zániku klubu provede Autoklub ČR zrušení registrace klubu v Autoklubu ČR.

 

V přílohách jsou následující dokumenty:

Příloha 1    Změnový registrační list Autoklubu ČR (změny v registraci Autoklubu ČR)

Příloha 2   Registrační list Autoklubu ČR (vznik nového klubu Autoklubu ČR)

Příloha 3   Prohlášení vlastníka nemovitosti – souhlas s umístěním sídla – vzor

Příloha 4   Čestné prohlášení statutárního orgánu – vzor

Příloha 5   Zápis o rozhodnutí členské schůze – vzor

Příloha 6   MANUÁL – Registrace pobočného spolku (klubu) v Autoklubu ČR, včetně změn (postup při registraci

a změnách v registraci klubů v Autoklubu ČR, včetně souvisejících požadovaných listin)

Příloha 7    Zápis o rozhodnutí ustavující členské schůze – vzor

Příloha 8    Zápis o rozhodnutí členské schůze klubu, která rozhodne o zrušení klubu a povolá likvidátora – vzor

Příloha 9    Čestné prohlášení likvidátora

 

Novinky

Autoklub ČR
Informace k povinnosti mít zřízenou datovou schránku od ledna 2023
09.11.2022 | 13:13

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací…

Zobrazit více