Pro pořadatele a kluby

Registrace klubů Autoklubu ČR 

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“). 

Dle NOZ se kluby Autoklubu ČR považují za pobočné spolky Autoklubu ČR (dále jen „kluby“) zapisují se do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 

Nová právní úprava klade podstatně větší nároky na administrativní náležitosti spojené se zápisy do spolkového rejstříku a současně je nutné dokládat listiny v požadované formě. 

Návrhy na zápis, změnu zapsaných údajů či jejich výmaz ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v případě klubů Autoklubu podává přímo Autoklub ČR, a to na předepsaném formuláři. Z tohoto důvodu je nutné vyplnit všechny údaje na Registračním listu Autoklubu ČR (v případě vzniku nového klubu) nebo na Změnovém registračním listu Autoklubu ČR (v případě změn u již registrovaného klubu). Některé údaje, jako např. místo narození, se do rejstříku nezapisují, ale slouží k ověření bezúhonnosti. 

Návrh musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem, proto je nutné doložit všechny listiny, a to v požadované formě. 

V případě, že kluby Autoklubu ČR nevyplní všechny údaje a nedoloží veškeré uvedené listiny, nebude možné návrh na zápis či změnu zapsaných údajů spolkovému rejstříku podat.

Autoklub ČR opakovaně informoval kluby, že do 1. 1. 2017 je nutné do spolkového rejstříku doplnit všechny skutečnosti, které vyžaduje zákon o veřejných rejstřících. Jedná se zejména o doplnění názvu nejvyššího orgánu (členská schůze), údajů o statutárním orgánu (předsedovi), předmětu vedlejší hospodářské činnosti, rozsahu ručení klubu a Autoklubu ČR atd.

Níže jsou uvedeny všechny povinnosti, které se musí splnit v případě:

A. vzniku nového klubu Autoklubu ČR

B. změn v registraci klubu Autoklubu ČR zapisovaných do spolkového rejstříku (zej. změna názvu, sídla nebo předsedy klubu)

C. změn v registraci klubu Autoklubu ČR nezapisovaných do spolkového rejstříku (změna členů výboru s výjimkou změny předsedy

Přílohou jsou následující dokumenty:

Příloha 1 Změnový registrační list Autoklubu ČR (změny v registraci Autoklubu ČR)

Příloha 2 Registrační list Autoklubu ČR (vznik nového klubu Autoklubu ČR)

Příloha 3 Prohlášení vlastníka nemovitosti – souhlas s umístěním sídla – vzor

Příloha 4 Čestné prohlášení statutárního orgánu – vzor

Příloha 5 Zápis o rozhodnutí členské schůze – vzor

Příloha 6 MANUÁL – Registrace pobočného spolku v Autoklubu ČR (klubu Autoklubu ČR), včetně změn (postup při registraci a změnách v registraci klubů v Autoklubu ČR, včetně souvisejících požadovaných dokumentů)

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti „www.justice.cz“, na kterých je také informativní přehled listin, které se mají dokládat ohledně spolků a pobočných spolků do spolkového rejstříku.

A.

Vznik nového klubu Autoklubu ČR

Nově zapisované kluby, které žádají o registraci v Autoklubu ČR, musí splnit následující:

1. Vyplnit Vzorový zápis z ustavující členské schůze nově vznikajícího klubu. – viz příloha 6

2. Vyplnit Registrační list Autoklubu ČR – viz příloha 2

3. Doložit všechny požadované dokumenty, zej.:

– Zápis o rozhodnutí ustavující členské schůze, včetně prezenční listiny – originál nebo ověřená kopie

(Zápis nemusí mít formu notářského zápisu a podpisy nemusí být ověřené. Přílohou zápisu musí být prezenční listina s podpisy přítomných členů.)

– Oprávnění k podnikatelské nebo jiné činnosti

(Dokládá se, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy, oprávnění se nevyžaduje, pokud bude podnikání představovat vedlejší činnost.)

– Prohlášení vlastníka nemovitosti – souhlas s umístěním sídla – ověřený podpis

Prohlášení musí učinit vlastník nemovitosti (domu, bytu), to platí i v případě nájmu (např. obecní byty). 

(Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce.) – viz příloha 3

– Čestné prohlášení statutárního orgánu – ověřený podpis

(Čestné prohlášení o způsobilosti vykonávat funkci a souhlas se zápisem do rejstříku.) – viz příloha 4

B.

Změny v registraci klubu Autoklubu ČR – zapisované do spolkového rejstříku

(zej. změna názvu, sídla nebo předsedy klubu)

Kluby Autoklubu ČR, které žádají o provedení změny zej. názvu, sídla nebo předsedy klubu v registraci Autoklubu ČR, musí splnit následující: 

(Název klubu musí obsahovat slovo „klub“ a dovětek „v AČR“).

1. Vyplnit nový Změnový registrační list Autoklubu ČR – viz příloha 1

2. Doložit všechny požadované dokumenty, zej.:

– Zápis o rozhodnutí členské schůze, včetně prezenční listiny, která rozhodla o příslušné změně – originál nebo ověřená kopie

(Zápis nemusí mít formu notářského zápisu a podpisy nemusí být ověřené. Přílohou zápisu musí být prezenční listina s podpisy přítomných

členů.) – viz příloha 5

– Prohlášení vlastníka nemovitosti – souhlas s umístěním sídla, v případě změny sídla klubu – ověřený podpis, 

(Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce. Souhlas nepotřebují kluby, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy, to je zej. klub, který vlastní nemovitost, ve které má sídlo). – viz příloha 3

– Čestné prohlášení statutárního orgánu, v případě změny předsedy klubu – ověřený podpis

(Čestné prohlášení o způsobilosti vykonávat funkci a souhlas se zápisem do rejstříku.) – viz příloha 4

– Oprávnění k podnikatelské nebo jiné činnosti

(Dokládá se, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy, oprávnění se nevyžaduje, pokud bude podnikání představovat vedlejší činnost.)

C.

Změny v registraci klubu  Autoklubu ČR – nezapisované do spolkového rejstříku

(změna členů výboru s výjimkou změny předsedy)

Kluby Autoklubu ČR, které žádají pouze o provedení změny členů výboru s tím, že předseda se nemění, musí splnit následující:

1. Vyplnit nový Změnový registrační list Autoklubu ČR – viz příloha 1

2. Doložit zápis o rozhodnutí členské schůze, která rozhodla o změně členů výboru – originál nebo ověřená kopie – viz příloha 5

 

Zrušení klubu

V případě, že Váš klub již nefunguje či nechce být dále registrován ve spolkovém rejstříku a registraci Autoklubu ČR, je nutné dodržet postup podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a Stanov Autoklubu ČR. Aby mohl být klub vymazán ze spolkového rejstříku (zánik klubu), musí být zrušen a musí být provedena jeho likvidace (pokud celé jeho jmění nenabývá právní nástupce). O zrušení klubu rozhoduje členská schůze klubu, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů členské schůze klubu. Členská schůze je současně povinna povolat likvidátora. K tomuto sdělujeme, že klub nemůže z Autoklubu ČR tzv. vystoupit (je nutné dodržet zde uvedený postup). V přiloženém dokumentu naleznete podrobnosti o zrušení a zániku klubů včetně seznamu dokumentů, které je třeba pro vstup do likvidace a následné zrušení klubu na Autoklub ČR doručit.

Novinky

Autoklub ČR
METODIKA PŘÍPRAVY ŽÁDOSTI K VÝZNAMNÝM SPORTOVNÍM AKCÍM MIMOŘÁDNÉ DŮLEŽITOSTI - ŽÁDOST O SOUHLAS VLÁDY ČR
15.10.2018 | 11:08

MŠMT vydalo materiál „Metodika přípravy žádosti k významným sportovním akcím mimořádné důležitosti - Žádost o souhlas vlády ČR“. Jedná…

Zobrazit více