Organizační struktura Autoklubu ČR

Dne 4. 4. 2023 schválilo Prezídium Autoklubu ČR změny Organizačního a jednacího řádu (OJŘ) Autoklubu ČR.

Změna je v čl. 7 odst. 13 OJŘ a nové znění je:

Členem Sportovní komise nesmí být osoba, která je při výkonu své funkce ve střetu zájmu s činností Sportovní komise (zejména komerční zájmy), a/nebo osoba, která je držitelem platné licence jezdce, s výjimkou držitelů licence, kteří jsou ve Sportovní komisi jako zástupci jezdců a soutěžících / týmů, a to po celou dobu výkonu funkce. V působnosti Prezídia Autoklubu ČR je rozhodovat o plném či částečném zrušení omezení dle tohoto odstavce pro jednotlivou osobu.

Dále je v OJŘ vypuštěno 2 x „zejména MŠMT“, a to:

Čl. 6 odst. 6, písm. o), působnost VV:

hospodaření s přidělenými finančními prostředky v dané oblasti sportu, a to jak získaných z vlastních zdrojů Autoklubu ČR, tak z dotací ze státního rozpočtu, zejména MŠMT, v souladu se Stanovami Autoklubu ČR, rozdělování těchto finančních prostředků Sportovním komisím dle jeho působnosti pro účely jednotlivých disciplín daného sportu,

čl. 8 odst. 6 – marketingová a přenosová práva

Autoklub ČR v rámci výkonu sportovní autority zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky k tomuto účelu poskytnutými VV a jejich prostřednictvím Komisím VV, a to prostřednictvím sekretariátu Autoklubu ČR. VV a Komise VV projednávají a rozdělují finanční prostředky dle tohoto odstavce a zodpovídají za účelné hospodaření s finančními prostředky poskytnutými jim prostřednictvím Autoklubu ČR z vlastních zdrojů Autoklubu ČR či z dotací ze státního rozpočtu. zejména MŠMT.