Organizační struktura Autoklubu ČR

Dne 3. 6. 2020 schválilo Prezídium Autoklubu ČR změny Organizačního a jednacího řádu (OJŘ) Autoklubu ČR.

Oproti původnímu OJŘ Autoklubu ČR jsou schváleny dvě důležité změny:

– Doplněny Sportovní komise v automobilovém i motocyklovém sportu o Komisi e-sport.

– Dále v ustavení Sportovních komisí s tím, že nově předsedu Sportovní komise jmenuje a odvolává Prezídium Autoklubu ČR na návrh viceprezidenta Autoklubu ČR pro danou oblast sportu. Členy Sportovních komisí, včetně jejich počtu a případného určení zástupců jednotlivých odborností, na návrh předsedy Sportovní komise schvaluje VV a tento návrh předkládá ke schválení Prezídiu Autoklubu ČR. Výroční konference má právo zvolit 1 a/nebo 2 členy Sportovní komise.