Organizační struktura Autoklubu ČR

Dne 20. 9. 2017 schválilo Prezídium Autoklubu ČR nový Organizační a jednací řád Autoklubu ČR, jehož součástí je i nová organizační struktura Autoklubu ČR.

Novým Organizačním a jednacím řádem Autoklubu ČR (dále jen „OJŘ Autoklubu ČR“) si Prezídium Autoklubu ČR vytváří odborné komise a orgány s vymezením práv a povinností jejich členů, a to Etickou komisi, Ekonomickou komisi, Disciplinární komisi a Komisi žen. Jedná se o společné komise pro celou činnost Autoklubu ČR.

Činnost Autoklubu ČR se pro účely organizačního uspořádání člení na tři základní oblasti, a to Sport, Obecný motorismus a Zájmovou činnost.

Sport

K zajištění výkonu své činnosti v oblasti Sportu zřizuje Prezídium Autoklubu ČR Výkonný výbor Autoklubu ČR pro motocyklový sport (dříve Federace motocyklového sportu AČR – FMS AČR) a Výkonný výbor Autoklubu ČR pro automobilový sport (dříve Federace automobilového sportu AČR – FAS AČR). Dále Prezídium Autoklubu ČR zřizuje společné komise pro motocyklový a automobilový sport, a to Komisi časoměřičů Autoklubu ČR a Komisi činovníků Autoklubu ČR, a také Klub mistrů motoristického sportu.

V rámci Výkonného výboru Autoklubu ČR pro motocyklový sport a Výkonného výboru Autoklubu ČR pro automobilový sport jsou zřízeny Sportovní komise (dříve Sportovní svazy FMS AČR a FAS AČR, Svaz automobilových orientačních soutěží AČR, Svaz kartingu AČR a Svaz minikár AČR) a Odborné komise. Funkční období členů těchto Komisí je shodné s funkčním obdobím členů Prezídia Autoklubu ČR dle Stanov Autoklubu ČR. Členy Sportovních komisí volí Volební konference těchto Sportovních komisí a jejich složení bere na vědomí Prezídium Autoklubu ČR. Členy Odborných komisí a jejich předsedu jmenuje a odvolává Výkonný výbor Autoklubu ČR daného sportu.

Obecný motorismus

K zajištění výkonu své činnosti v oblasti Obecného motorismu zřizuje Prezídium Autoklubu ČR Radu pro obecný motorismus, Komisi pro obecný motorismus a Asociaci center pro zdokonalovací výcvik řidičů.

Zájmová činnost

K zajištění výkonu své činnosti v oblasti Zájmové činnosti zřizuje Prezídium Autoklubu ČR Asociaci veteran car clubů AČR, Asociaci zdravotně postižených motoristů AČR, Asociace caravan clubů AČR a Klub závodníků veteránů AČR.

Nový OJŘ Autoklubu ČR upravuje také jednání orgánů, výborů, komisí a pobočných spolků Autoklubu ČR dle tohoto OJŘ Autoklubu ČR.

Nový OJŘ Autoklubu ČR nabyl platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Prezídiem Autoklubu ČR, to je dne 20. 9. 2017.

Dne 26. 6. 2018 schválilo Prezídium Autoklubu ČR změny v OJŘ Autoklubu ČR, jejichž předmětem bylo zřízení funkce jednoho generálního sekretáře pro automobilový a motocyklový sport a funkcí sportovního manažera pro automobilový sport a motocyklový sport a s tímto souvisejících doplnění OJŘ Autoklubu ČR (složení Komisí VV a účast na nich).

Změny byly zapracovány do nového OJŘ Autoklubu ČR, který nabyl platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Prezídiem Autoklubu ČR, to je dnem 26. 6. 2018.