Pojištění

Pojištění pořadatelů a účastníků akcí v roce 2018

Pojištění pořadatelů a účastníků akcí se v roce 2018 bude řídit Pojistnou smlouvou č. 7721068860 , uzavřenou dne 20. 12. 2017 mezi Autoklubem České republiky a Kooperativou, a. s. Vienna Insurance Group, prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting, s. r. o..

Pojištění pořadatelů a účastníků akcí v roce 2018 se bude řídit podobnými pravidly jako v minulém roce.

Pojistná smlouva, stejně jako v minulých letech, zahrnuje dva druhy pojištění, a to pojištění odpovědnosti pořadatele akce a pojištění odpovědnosti účastníka akce.

Pojištěnými jsou pobočné spolky Autoklubu ČR a právnické osoby, které jsou členy Autoklubu ČR, které zplnomocnily Autoklub ČR uzavřením pojištění na akci, kterou pořádají (pořadatelé), a to prostřednictvím Přihlášky do pojištění. Dalšími pojištěnými jsou účastníci akcí.

V roce 2018 platí stejný sazebník jako v předchozím roce.

Přihlášky do pojištění

Přihláška do pojištění je obdobná jako v roce 2017 a umožňuje pořadateli vypočítat si pro svou potřebu zálohové pojistné, které je dle Pojistné smlouvy a příslušných sportovních řádů, povinen zaplatit společnosti PLATINUM Consulting, s. r. o.. Zálohové pojištění se vypočítá na samostatném listu (automobily, motocykly, motokáry).

Platba zálohového pojistného bude probíhat podobně jako v minulých letech, to je na základě zálohové faktury vystavené společností PLATINUM Consulting, s. r. o. nejpozději 48 hodin před začátkem akce.

Pořadatelé, kteří budou chtít v roce 2018 pojistit akci, kterou pořádají, musí Autoklubu ČR doručit správně vyplněné Přihlášky do pojištění nejpozději do 31. 3. 2018! 

Upozorňujeme pořadatele, že pokud nepřihlásí svou akci do pojištění ve stanoveném termínu, tzn. do 31. 3. 2018, nebude jim hrazeno pojistné za pojištění odpovědnosti pořadatele Autoklubem ČR, ale budou si jej hradit samy. To se netýká nové stanovených akcí v průběhu sezóny. Takové akce je třeba přihlásit nejpozději do 10 dní před konáním podniku.

V případě změny data, místa konání nebo charakteru akce je třeba o tom informovat Autoklub ČR nejpozději 10 dní před konáním akce.

Postup a podmínky pro zasílání Přihlášek do pojištění jsou uvedeny v příloze „Zasílání Přihlášek do pojištění – postup“. V příloze k této informaci je také „Přihláška do pojištění 2018“.

Kontaktní osobou pro pojištění odpovědnosti pořadatele a účastníka akce je nadále Michaela Gemma Mašková, tel: 721 669 420, e-mail: maskova@autoklub.cz

Pořadatel, který nebude splňovat podmínky uvedené v příloze „Zasílání přihlášek do pojištění – postup“ nebude do pojištění zařazen a je povinen si pojištění sjednat individuálně!

Autoklub České republiky upozorňuje všechny pořadatele, že je nutné si pojistnou smlouvu a její přílohy řádně prostudovat.

Hlášení škodné událost

Vznik škodné události nahlásí pořadatel či jezdec PLATINUM Consulting s.r.o. bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu (Hlášení škodných událostí) likvidátorovi pojistných událostí, paní Lence BíbovéTel.: +420 233 540 111; Mobil: +420 702 012 872; E-mail: bibova@platinum.cz

Úrazové pojištění a pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele sjednané prostřednictvím ČOV
Na Autoklub ČR a jeho svazy se vztahuje úrazové pojištění, které sjednal Český olympijský výbor (ČOV) s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. 
Smlouva č. 4950050842 je účinná od 1. ledna 2017 s automatickou prolongací. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí organizovaných Autoklubem ČR a jeho svazy. 
Autoklub ČR upozorňuje všechny držitelé licencí vydávaných Autoklubem ČR, že úrazové pojištění sjednané ČOV není úrazovým pojištěním, které vyžadují příslušné mezinárodní a národní sportovní řády. Každý držitel licence je tak povinen si sjednat pojištění dle těchto řádů.
Na Autoklub ČR se také vztahuje pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele sjednané ČOV u výše uvedené pojišťovny.
Více informací je uvedeno na přiloženém letáku a na webových stránkách ČOV.