Pojištění

Pojištění pořadatelů a účastníků akcí v roce 2020

Pojištění pořadatelů a účastníků akcí se v roce 2020 bude řídit Pojistnou smlouvou č. 400 046 134, uzavřenou dne 13. 11. 2019 mezi Autoklubem České republiky a Allianz pojišťovna a.s., prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting, s. r. o..

Pojištění pořadatelů a účastníků akcí v roce 2020 se bude řídit podobnými pravidly jako v minulém roce.

Pojistná smlouva, stejně jako v minulých letech, zahrnuje dva druhy pojištění, a to pojištění odpovědnosti pořadatele akce a pojištění odpovědnosti účastníka akce.

Pojištěnými jsou pobočné spolky Autoklubu ČR a právnické osoby, které jsou členy Autoklubu ČR, které zplnomocnily Autoklub ČR uzavřením pojištění na akci, kterou pořádají (pořadatelé), a to prostřednictvím Přihlášky do pojištění. Dalšími pojištěnými jsou účastníci akcí.

Přihlášky do pojištění

Přihláška do pojištění a umožňuje pořadateli vypočítat si pro svou potřebu zálohové pojistné, které je dle Pojistné smlouvy a příslušných sportovních řádů, povinen zaplatit společnosti PLATINUM Consulting, s. r. o.. Zálohové pojištění se vypočítá na samostatném listu (automobily, motocykly, motokáry).

Platba zálohového pojistného bude probíhat podobně jako v minulých letech, to je na základě zálohové faktury vystavené společností PLATINUM Consulting, s. r. o. nejpozději 48 hodin před začátkem akce.

Pořadatelé, kteří budou chtít v roce 2020 pojistit akci, kterou pořádají, musí Autoklubu ČR doručit správně vyplněné Přihlášky do pojištění nejpozději do 31. 3. 2020! 

Upozorňujeme pořadatele, že pokud nepřihlásí svou akci do pojištění ve stanoveném termínu, tzn. do 31. 3. 2020, nebude jim hrazeno pojistné za pojištění odpovědnosti pořadatele Autoklubem ČR, ale budou si jej hradit sami. To se netýká nové stanovených akcí v průběhu sezóny. Takové akce je třeba přihlásit nejpozději do 10 dní před konáním podniku.

AKTUALIZACE:

Jsme si vědomi, že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií Covid-19, nebylo možné dodržet stanovený termín.

Pokud to bude možné, prosíme všechny pořadatele, aby zaslali přihlášky do pojištění nejpozději do 12. července 2020.

V případě změny data, místa konání nebo charakteru akce je třeba o tom informovat Autoklub ČR nejpozději 10 dní před konáním akce.

Postup a podmínky pro zasílání Přihlášek do pojištění jsou uvedeny v příloze „Zasílání Přihlášek do pojištění – postup“. V příloze k této informaci je také „Přihláška do pojištění 2020“.

Kontaktní osobou pro pojištění odpovědnosti pořadatele a účastníka akce je Světlana Burešová, tel: 702 230 301, e-mail: buresova@autoklub.cz

Pořadatel, který nebude splňovat podmínky uvedené v příloze „Zasílání přihlášek do pojištění – postup“ nebude do pojištění zařazen a je povinen si pojištění sjednat individuálně!

Autoklub České republiky upozorňuje všechny pořadatele, že je nutné si pojistnou smlouvu a její přílohy řádně prostudovat.

Hlášení škodné události

Vznik škodné události nahlásí pořadatel či jezdec PLATINUM Consulting s.r.o. bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu (Hlášení škodních událostí) likvidátorovi pojistných událostí, paní Lence Bíbové. Tel.: +420 233 540 111; Mobil: +420 702 012 872; E-mail: skody@platinum.cz.

Úrazové pojištění + Cestovní pojištění v roce 2020 

Smluvní podmínky najdete na odkazu ZDE

Uzavření pojištění probíhá prostřednictvím informačního systému Autoklubu ČR. Kontaktní osobou pro úrazové a cestovní pojištění je Světlana Burešová, tel: 702 230 301, e-mail: buresova@autoklub.cz