Pojištění

Pojištění pořadatelů a účastníků akcí v roce 2024

Zasílání Přihlášek do pojištění – postup pro rok 2024

Dne 27. 3. 2024 byl uzavřen Dodatek č. 15 k pojistné smlouvě číslo C550012623 ve věci pojištění odpovědnosti pořadatelů akcí a pojištění odpovědnosti účastníků akcí mezi Autoklubem ČR a Allianz pojišťovnou a.s., a to prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting s. r. o. Pojistná smlouva číslo C550012623, ve znění Dodatku č. 15, je úplným zněním této pojistné smlouvy s účinností od 1. 4. 2024.

Veškeré informace o této Pojistné smlouvě a jejích přílohách jsou uvedeny na webových stránkách Autoklubu ČR v sekci Pojištění.

Přihláška do pojištění umožňuje pořadateli vypočítat si pro svou potřebu zálohový příspěvek na pojištění, který je dle Pojistné smlouvy a příslušných sportovních řádů povinen zaplatit společnosti PLATINUM Consulting s. r. o. Zálohový příspěvek na pojištění se vypočítá na samostatném listu (automobily, motocykly, motokáry).

Formulář Přihlášky do pojištění je k dispozici na webových stránkách Autoklubu ČR v sekci Pojištění.

Platba zálohového pojistného bude probíhat podobně jako v minulých letech, to je na základě zálohové faktury vystavené společností PLATINUM Consulting s. r. o.

Pořadatelé, kteří budou chtít v roce 2024 pojistit akci, kterou pořádají, musí splnit níže uvedené podmínky a Autoklubu ČR doručit „Přihlášku do pojištění“.

Pořadatelé musí splnit následující podmínky:

  1. Pořadatel musí být pobočným spolkem Autoklubu ČR (zejména kluby Autoklubu ČR)  nebo právnickou osobou, která je členem Autoklubu ČR dle Stanov Autoklubu ČR nebo spolky, pobočné spolky a další fyzické a právnické osoby, které jsou pořadateli akce zapsané v kalendáři Autoklubu ČR pro motocyklový sport a v kalendáři Autoklubu ČR pro automobilový sport. Dalšími pojištěnými jsou účastníci akcí.
  2. Pro rok 2024 musí mít pořadatel, který je pobočným spolkem Autoklubu ČR (klubem) zaplacen registrační poplatek klubu, to je 1000,- Kč  a uhrazeny členské příspěvky za minimálně 5 klubových členů.
  3. Akce musí být zapsána v příslušném kalendáři Autoklubu ČR (automobilového sportu, motocyklového sportu, zájmového svazu Autoklubu ČR). Akce nezapsané v kalendáři se budou posuzovat individuálně a podléhají schválení Autoklubu ČR.

V případě, že nebudou výše stanovené podmínky splněny, nebude Autoklubem ČR přihláška přijata a pořadatel je povinen si pojištění sjednat individuálně!

Formulář Přihlášky do pojištění musí být vyplněn na každou sportovní akci zvlášť. Přihláška do pojištění je možné zaslat na Autoklub ČR poštou nebo elektronicky e-mailem ale musí být čitelná! Vyplněno musí být také IČO, příp. DIČ a číslo účtu.

V případě, že Přihláška do pojištění bude neúplná, případně nesprávně vyplněná, nebude akce pojištěna. Věnujte proto jejímu vyplnění odpovídající pozornost. Dále nebudou pojištěny akce klubů Autoklubu ČR, které nezaplatily příslušný registrační poplatek Autoklubu ČR a členské příspěvky.

Změny v přihlášené akci do pojištění

V případě změny, v již přihlášené akci do pojištění (název, místo, datum konání akce, změna pořadatele atd.), je pořadatel povinen toto písemně nahlásit Autoklubu ČR, a to nejpozději 10 dnů před konáním této již přihlášené akce.

V případě zrušení již přihlášené akce do pojištění je pořadatel povinen písemně nahlásit zrušení akce Autoklubu ČR, a to nejpozději 10 dnů před konáním této již přihlášené akce (v odůvodněných případech později – akce byla zrušena z důvodu nepříznivého počasí atd.).

Pokud tak pořadatel neučiní ve stanoveném termínu, uhradí Autoklubu ČR pojistné ve výši 1.900,- Kč za tuto akci.

Veškeré změny v pojištění akcí, případně dodatečné žádosti o pojištění akce, musí být doručeny Autoklubu ČR nejpozději 10 dnů před plánovaným termínem konání akce.

Upozorňujeme všechny pořadatele, že uzavření Pojistné smlouvy je dobrovolnou službou Autoklubu ČR, a proto pořadatelům nevzniká na pojištění sportovních akcí právní nárok.

Markéta Hodrová

Tel.: 222 898 221, mob. 602 278 461

E-mail: hodrova@autoklub.cz