Orgány

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem AČR. Koná se zpravidla jednou za 4 roky a je tvořena delegáty klubů a Prezídiem. Klub má právo stanovit jednoho delegáta, pokud má 5 až 20 svých členů, dva delegáty při počtu 21 až 50 členů, tři delegáty při počtu 51 až 100 členů a čtyři delegáty, pokud má 101 a více členů. Každý delegát má pouze jeden hlas a musí být členem klubu, který zastupuje. Více

Výroční konference

Je nejvyšším orgánem AČR v období mezi Valnými hromadami. Koná se zpravidla jednou za rok. Je tvořena delegáty klubů a Prezídiem. Každý klub má právo stanovit jednoho delegáta, který musí být jeho členem. Více

Prezídium

Je nejvyšším výkonným orgánem AČR v období mezi zasedáním Výroční konference. Prezídium je třináctičlenné a jeho funkční období je 4 roky. Prezídium je tvořeno prezidentem, prvním viceprezidentem a dalšími 11 členy, volenými Valnou hromadou. Více

Prezident

Je statutárním orgánem AČR. Funkční období prezidenta je 4 roky.

Revizní komise

Je kontrolním orgánem AČR, je zpravidla pětičlenná a je volena Valnou hromadou na 4 roky. Více

Národní odvolací soud

Je nejvyšším orgánem pro řešení a rozhodování sporů na území České republiky při výkonu sportovní autority na základě mezinárodních a národních sportovních řádů. Více