Informace k povinnosti mít zřízenou datovou schránku od ledna 2023

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, kterým byl mimo jiné změněn i zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Pro pobočné spolky Autoklubu ČR, včetně klubů Autoklubu ČR, to znamená:

  1. od 1. 1. 2023 povinnost mít zřízenou datovou schránku,
  2. pobočným spolkům Autoklubu ČR, které datovou schránku nebudou mít zřízenou k 1. 1. 2023, bude automaticky zřízena Ministerstvem vnitra, a to do 31. 3. 2023,
  3. doporučení pobočným spolkům Autoklubu ČR zřídit si datovou schránku dříve, než jim bude zřízena automaticky.

Od 1. 1. 2023 tak budou postupně zřizovány datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob, tedy i pobočným spolkům Autoklubu ČR, které dosud datovou schránku nemají.

Pobočným spolkům Autoklubu ČR budou rozeslány přístupové údaje dopisem. Datové schránky budou následně automatizovaně zpřístupňovány i těm pobočným spolkům, které si nepřevezmou přístupové údaje a nikdy se nepřihlásí.

Veškeré informace o datových schránkách, včetně jejich zřízení a užívání, jsou uvedeny na webových stránkách https://www.datoveschranky.info/.

Co je datová schránka

Datová schránka je elektronické uložiště sloužící k dodávání dokumentů a fungující s maximální mírou ochrany – s ověřením totožnosti vlastníka schránky.

Datová schránka umožňuje zdarma, snadno a rychle elektronicky komunikovat se státními institucemi a společnostmi, zasílat a přijímat elektronické dokumenty a zprávy, komunikovat se státem kdekoli a kdykoli. Datové schránky postupně nahrazují klasický způsob doručování dokumentů a informací v listinné podobě.

Zřízení datové schránky

Pobočným spolkům Autoklubu ČR doporučujeme zřídit si datovou schránku dříve, než jim bude zřízena automaticky. Datovou schránku zřídí Ministerstvo vnitra bezplatně na žádost pobočného spolku Autoklubu ČR do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Pobočný spolek má nárok na zřízení jedné datové schránky.

Podání žádosti

Osobně na Czech POINTu nebo písemně v listinné podobě, odkaz na webové stránky:

https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/na-zadost

 Osobně na Czech POINTu

Žádost může být podána na Kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT, které se nachází na vybraných pobočkách České pošty, s. p., městských úřadů či městských částí, pracovištích hospodářské komory, notářů a některých zastupitelských úřadech.

Totožnost žadatele je na kontaktním místě ověřována dle předloženého dokladu – nejčastěji občanského průkazu, případně pasu.

Písemně v listinné podobě

Je nutné vyplnit elektronický formulář žádosti a vytisknout ho, k vyplnění žádosti se používá program Software602 Form Filler. Alternativně se může použít příslušný formulář ve formátu PDF, který se otevře v libovolném prohlížeči PDF souborů (např. Adobe Acrobat Reader), vytiskne a vyplní.

Žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu (předsedy) se doručuje Ministerstvu vnitra:

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3

poštovní schránka 21

170 34 Praha 7

Je-li pobočný spolek zapsán ve spolkovém rejstříku a současně je žadatel tohoto pobočného spolku zapsán jako statutární orgán (předseda), nejsou vyžadovány žádné další doklady.

Pokud žadatel není ve spolkovém rejstříku zapsán jako statutární orgán daného pobočného spolku, doloží plnou moc s ověřeným podpisem statutárního orgánu (předsedy).

Výsledek žádosti a zaslání přístupových údajů

V případě kladného vyřízení žádosti obdrží oprávněné osoby přístupové údaje.

Pokud má oprávněná osoba vlastní datovou schránku fyzické osoby, jsou jí přístupové údaje doručeny datovou zprávou. V případě, že oprávněná osoba datovou schránku fyzické osoby nemá, jsou jí přístupové údaje zaslány formou poštovní zásilky výhradně do vlastních rukou adresáta, a to v následujícím pořadí:

  1. doručovací adresa uvedená v registru obyvatel (pokud si ji subjekt údajů sám nechal do registru obyvatel zapsat).
  2. adresa pobytu v registru obyvatel (pokud je adresát ztotožněn a evidován v registru obyvatel).
  3. adresa zapsaná ve spolkovém rejstříku jako adresa pobytu statutárního orgánu (předsedy).

Věnujte proto pozornost tomu, abyste měli všechny údaje platné a odpovídající skutečnosti.

Po obdržení přístupových údajů do datové schránky je třeba provést první přihlášení do datové schránky na webové stránce https://www.mojedatovaschranka.cz, a to prostřednictvím doručeného uživatelského jména a hesla.

Sdílet