Zdokonalovací výcvik řidičů

Technická úroveň silničních motorových vozidel, zejména z pohledu aktivní a pasivní bezpečnosti, se soustavně zvyšuje. Za rozvojem techniky však výrazně zaostává člověk – řidič, který tuto techniku ovládá. Statistiky dopravních nehod jsou toho dokladem – uvádějí, že ve více než 90 % případů dopravních nehod selhává řidič.

Jestliže se seznámíme se statistikami podrobněji, zjistíme, že řidiči nezvládají v cca třetině případů všech nehod svá vozidla za ztížených povětrnostních podmínek, respektive na vozovkách mokrých, za sněhu, náledí, bláta apod. Ve statistice je jako příčina těchto nehod uváděno nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky. Výstižnější by bylo uvést, že řidiči jezdí v těchto podmínkách způsobem a rychlostmi, které neodpovídají jejich znalostem, dovednostem a zkušenostem.   

Jednou z příčin tohoto jejich chování je nízká úroveň přípravy řidičů v této oblasti. Nácvik řešení kritických situací je sice v osnovách autoškol předepsán (intenzivní brzdění, objíždění překážky), ale ne vždy důsledně a prakticky nacvičován. 

Řešením tohoto problému je zdokonalovací výcvik řidičů, prováděný ve speciálně vybudovaných zařízeních (centrech), ve kterých lze simulovat mokrý a kluzký povrch, nenadálé překážky apod., a to při jízdě v přímém směru, do zatáčky, z prudkého svahu, samozřejmě v bezpečných podmínkách, bez rizika ohrožení zdraví a materiálních škod. 

Takováto centra byla vybudována a jsou provozována ve všech motoristicky vyspělých státech Evropy, a rovněž v České republice, např. ve Vysokém Mýtě, v Mostě, v Sosnové, v Ostravě, v Jihlavě aj.  

Centra pro zdokonalovací výcvik řidičů jsou v zemích západní Evropy provozována už celou řadu let. Praktický zdokonalovací výcvik tam absolvují řidiči vozidel s právem přednostní jízdy, řidiči sanitek, dopravní policisté, vojenští řidiči, řidiči ochranných služeb, řidiči kamionové dopravy, řidiči cisteren, ostatní řidiči z povolání, členové motoristických organizací i zájemci z řad veřejnosti.
 
Autoklub ČR opakovaně navrhoval, aby do zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel bylo zapracováno ustanovení o povinnosti řidičů určených kategorií zúčastňovat se pravidelně praktického zdokonalovacího výcviku. V první fázi jde především o řidiče vozidel s právem přednostní jízdy, kteří svoji práci za volantem vykonávají za všech klimatických podmínek, na všech druzích komunikací a velmi často s požadavkem uskutečnit jízdu co nejrychleji. Poté by bylo možno rozšířit tuto povinnost na další kategorie řidičů, např. vozidel taxislužby, hromadné dopravy osob, mezinárodní přepravy atd. 

Návrhy Autoklubu ČR na zavedení povinnosti pravidelného praktického zdokonalovacího výcviku zatím nebyly akceptovány. Jako důvod je uváděno, že v předpisech zemí Evropské unie podobné takové ustanovení není. Jenomže ve většině zemí západní Evropy je praktický zdokonalovací výcvik pro exponované kategorie řidičů samozřejmostí a není tedy třeba v zákonech takové povinnosti uvádět. V České republice např. řidiči vozidel s právem přednostní jízdy zaviní ročně celou řadu nehod s následnými značnými hmotnými škodami i s následky na životech a zdraví lidí. Tyto škody je třeba uhradit, zničená vozidla nahradit, což představuje částky mnohokrát převyšující náklady na praktický zdokonalovací výcvik, nehledě na nenahraditelné ztráty životů a zdraví. 


Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba docílit, aby 
  •   praktický zdokonalovací výcvik se stal povinným pro řidiče vozidel s právem přednostní jízdy,
  •   dále pro ostatní řidiče z povolání s tím, že tato povinnost bude stanovována postupně pro jednotlivé kategorie řidičů podle náročnosti jejich práce,
  •   absolvování praktického zdokonalovacího výcviku bylo pro určené kategorie řidičů vyžadováno jako kvalifikační předpoklad.
ODKAZY

Výcvikové středisko řidičů Autodrom Vysoké Mýto
http://www.autodromvmyto.cz/ 

Centrum bezpečné jízdy Polygon Most
http://www.polygon-most.cz/ 

Centrum kurzů bezpečné jízdy Autodrom Sosnová
www.kurzybezpecnejizdy.cz/cs/  

Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava
http://www.centrum.libros.cz/ 

Centrum bezpečné jízdy Polygon Jihlava
www.autoskolamusil.cz/polygon/