Vysvětlení Komise rally ke změnám v systému MČR v rally pro rok 2024

Autoklub České republiky (AČR), jako člen mezinárodní organizace „Fédération Internationale de l´Automobile“ (FIA) , je oprávněn řídit oblast automobilového sportu v České republice, a to v rozsahu stanoveným FIA. AČR provádí určité činnosti, zejména sportovně technické a to prostřednictvím oddělení Automobilového Sportu (AS) AČR a jeho Sportovních komisí. Jednotlivé sportovní komise připravují a schvalují Národní sportovní řády AS AČR, včetně všech dokumentů a předpisů v nich obsažených.  

Řídícím orgánem pro disciplínu rally je Komise rally, která rozhoduje o pravidlech systému mistrovství v České republice a jedná tak v souladu s pravidly FIA a AS AČR.

Jak již bylo informováno, Komise rally dne 2. ledna 2024 rozhodla o určitých změnách pravidel především v Mistrovství České republiky v rally (tzv. víceetapových rally).

Komise rally vydává tento materiál především z důvodu vysvětlení svého postupu a dovysvětlení změn v systému mistrovství pro rok 2024: 

 • Víceetapové rally (Rally Šumava, Rally Český Krumlov, Rally Hustopeče, Bohemia rally, Barum rally a Rally Pačejov) se v roce 2024 stanou společným podnikem vozidel startujících v rámci MČR v rally a nově i v sérii Autoklub Rally Challenge (RCH).
 • Klasifikace MČR rally se od roku 2024 mohou zúčastnit pouze posádky startující s vozidly tzv. Divize 1, tzn. vozidla s platnou homologací FIA a vozidla s prošlou homologací méně než 8 let uvedená v seznamu FIA startující s platnou bezpečnostní výbavou ve třídách RC2, RGT/RC3, RC4I, RC4II a RC 5.
 • Posádky startující v rámci klasifikace RCH se mohou zúčastnit s vozidly tzv. Divize 2, tzn. vozidla s platnou homologací FIA upravená podle národních předpisů (NTP), vozidla s národní homologací nebo s prošlou homologací více jak 8 let – třídy RN6, RN7, RN8, RN9 a RN10.
 • RCH série má pro vozidla Divize 2 nově zavedenu absolutní klasifikaci, tzn. vedle možného vítězství v dané třídě bude stanoveno i absolutní pořadí RCH, jednak v rámci jednotlivých rally seriálu, ale také v rámci celkové klasifikace seriálu.
 • Startovní pořadí do jednotlivých rally bude stanoveno na základě stejných pravidel jako doposud, tzn. dle předpokládané výkonosti posádky, bez ohledu na to, zda startuje v rámci MČR nebo RCH. Posádky tak budou startovat ve smíšeném pořadí, jak tomu bylo doposud.
 • Absolutní pořadí MČR ve víceetapové rally bude vyhlašováno odděleně od vozidel startujících v RCH, a to bez ohledu na případný dosažený nejrychlejší čas v dané rally vozidlem startujícím v rámci RCH.

Případné mezinárodní závody, které se pořádají v rámci víceetapových rally mohou mít jiná pravidla k vyhlašování absolutních vítězů (např. Barum Rally – ERC).

Způsoby vyhlašování výsledků jednotlivých rally budou vždy uvedeny ve Zvláštních ustanoveních dané rally.  Oficiální výsledky rally jsou vždy zveřejňovány na oficiálních stránkách pořadatele a to v sekci soutěžících prostřednictvím aplikace Sportity. Takto zveřejněné výsledky jsou jedinými oficiálními výsledky dané rally. 

Zdůvodnění změn pro rok 2024.

Komise rally po skončení sezóny 2023 interně vypracovala analýzu všech podniků MČR, včetně podniků v rámci Rallysprint série, z pohledu počtu startujících v jednotlivých rally a v jednotlivých kategoriích a třídách, včetně přehledu výsledků jednotlivých podniků.  Dále byl tento rozbor zaměřen na obecné stáří vozidel startujících v rámci MČR. Komise rally rovněž komunikovala tuto problematiku s pořadateli jednotlivých rally a také se zabývala jednotlivými podněty od jezdců a týmů, které komise rally obdržela.

Z uvedených analýz např. vyplynulo:

 • V roce 2023 se v rámci víceetapových závodů MČR účastnilo celkem 168 posádek, z toho 80 posádek startovalo s vozy Divize 1 a 88 posádek s vozy Divize 2
 • 76 posádek (45 % startujících) startovalo pouze v jednom závodě
 • 67 posádek startovalo minimálně na třech závodech (34 posádek Divize 1 a 33 posádek Divize 2). Tzn. pouze 40 % startujících ve víceetapových závodech MČR lze považovat za pravidelné účastníky, kteří usilují o celkové výsledky.
 • Nejpočetněji obsazenou třídou v rámci dvoudenních závodů byla v roce 2023 překvapivě třída RC2 – 32 startujících posádek.
 • V roce 2023 startovala pouze 2 vozidla WRC. Vedle pravidelných účastníků posádky Václav Pech – Petr Uhel dále pouze jednou startovalo vozidlo WRC v rámci MČR – Karel Trněný, Rally Pačejov. Jiná vozidla WRC se na startu v roce 2023 neobjevila.
 • Vozidlo S1600 startovalo pouze jednou – Jan Dohnal, Rally Pačejov.
 • Z dalších početně obsazených tříd, nebo pohárových tříd je velmi početně zastoupena kategorie 55 + (30 startujících) , dále RN 6 (22 startujících) a RC4 I (20 startujících).
 • Na jednotlivých závodech startovalo v rámci MČR nejvíce posádek na Rally Pačejov (76 posádek) a nejméně na Valašské rally (42 posádek).
 • V absolutním pořadí jednotlivých závodů 5 x vyhrálo vozidlo Divize 2 – WRC a 2 x vozidlo Divize 1 třídy RC2.
 • Jiné vozidlo Divize 2 se umístilo pouze jednou mezi 1. – 10. místem absolutního pořadí v jednotlivých závodů – jezdec Jakub Voldřich (10. místo Český Krumlov).

Rozhodnutí vypsat od roku 2024 Mistrovství České republiky v rally pouze pro vozidla Divize 1 (tzv. homologovaná vozidla) a zároveň nově vypsat sérii AUTOKLUB Rally Challenge  pro vozidla Divize 2 (tzv. nehomologovaná vozidla ) se opírá především o analýzu počtu startujících v závodech MČR v roce 2023, kde aktuálně cca 50 % startujících tvoří vozidla Divize 1 a stejný počet vozidla Divize 2 a analýzu výsledků absolutních pořadí v jednotlivých závodech. Kromě jednoho vozidla WRC se další vozidla Divize 2 již neumisťují na předních pozicích absolutního pořadí jednotlivých rally, kde převažují posádky s vozidly kategorie Rally2.

Komise rally již v minulosti rozhodla o změně, kdy od roku 2022 nemůže vozidlo Divize 2 být klasifikováno v konečném pořadí MČR a ani v konečné klasifikaci 2WD, ale pouze ve vypsané třídě. Komise rally získala několik podnětů na zavedení celkové klasifikace i pro vozidla Divize2 a to v rámci víceetapových rally.  Svým rozhodnutím zavést RCH, jako samostatnou klasifikaci pro vozidla Divize 2, podporuje další starty těchto vozidel v rámci dvoudenních podniků, a to za jasných podmínek klasifikace. Vzhledem k tomu, že od roku 2024 pouze vozidla Divize 1 jsou považovaná jako součást Mistrovství České republiky v rally, mají tedy pouze vozidla Divize 1 status Mistrovství České republiky jako kategorie mistrovské. AUTOKLUB Rally Challenge je ale pevnou součástí systému soutěží pořádaných Autoklubem ČR. Tento seriál je i viditelně nově označen v sekci výsledků na webu Autoklubu ČR. Vítězové seriálů a vítězové jednotlivých tříd v rámci RCH budou vyhlášeni na závěrečném vyhlášení disciplíny rally zároveň s vítězi MČR.

Komise rally deklarovanou podporu pouze pro homologovaná vozidla v rámci MČR činí s jasným vědomím oddělit od sebe vozidla homologovaná a nehomologovaná do dvou samostatných kategorií a s vlastním absolutním pořadím.  Preference FIA homologovaných vozidel je logická, protože je potřeba zvýšit počet účastníků vozidel Divize 1 v MČR a podpořit investice jezdců a týmů do těchto vozidel, která splňují kritéria homologace FIA. Je potřeba si uvědomit, že je nutné podpořit obnovu závodní techniky v České republice a že není možné postavit systém mistrovství na nehomologovaných vozidlech, protože pokud nedojde k přirozené obnově závodní techniky bude Mistrovství České republiky čelit problémům v konkurence schopnosti a atraktivnosti. Nová vozidla, která se nyní objeví v MČR tvoří podle názoru Komise rally budoucnost MČR v rally.

Své rozhodnutí dále Komise rally opírá o jednoznačný nárůst startů vozidel kategorie Rally 2 v České republice, kdy v roce 2023 startovalo 32 posádek s vozidly této FIA podporované kategorie pro národní šampionáty a oproti tomu startovaly pouze 2 posádky s vozidly WRC, z toho jedna posádka startovala pouze jednou.

Komise rally v minulosti rozhodla o možnosti startů vozidel WRC v MČR i přes to, že tato vozidla svým charakterem jsou určena pro Mistrovství světa, a i přes to, že v naprosté většině národních šampionátů byly starty vozidel WRC zakázány, nebo startují v minimálním množstvím v závodech která nejsou národním mistrovstvím.  Komise rally se v minulosti domnívala, že umožněním startů vozidel WRC v národním šampionátu obohatí startovní pole našeho mistrovství, které bylo vždy považováno za jedno z nejlepších v Evropě. Aktuálně se ale počet startujících s vozidly WRC omezil pouze na jednu posádku. I z tohoto důvodu Komise rally rozhodla, že další starty vozidel WRC budou klasifikovány pouze v rámci klasifikace Divize 2.

Ve svém rozhodnutí se také Komise rally přiklonila k názoru vytvořit soutěžení v rámci daných technických předpisů a porovnatelných kategorií a pokračuje v trendu opatření, kdy od roku 2022 nezařadila vozidla Divize 2 do absolutní klasifikace MČR v rally a také v kategorii 2WD MČR. Komise rally již v minulosti tímto opatřením vyslala jasný signál, jak bude postupovat do budoucna, především pro startující s vozidly WRC a S1600 a že nebude podporovat tato vozidla i jiná vozidla Divize 2 jako součást Mistrovství České republiky v rally. Proto by nemělo být současné rozhodnutí o změnách v systému MČR v rally překvapivé.

Závěr:

Komise rally rozhodovala s cílem vyjasnit pravidla dalšího fungování MČR rally a také s cílem myslet na budoucnost této automobilové disciplíny v České republice. Komise rally svým rozhodnutím podporuje starty vozidel FIA homologovaných jako jediné kategorie pro klasifikaci Mistrovství České republiky v rally. Na druhé straně vytváří samostatný seriál AUTOKLUB Rally Challenge, jako další podporu pro početné startovní pole v rámci víceetapových rally.  Komise rally se ve svých rozhodnutích neřídí zájmy jednotlivců, ale snaží se nastavit obecná pravidla pro co nejširší pole posádek startujících v rámci závodů pořádaných Autoklubem České republiky a to pro jezdce, spolujezdce a soutěžící na základě licence vydané Autoklubem ČR.

Sdílet