Konference federací, asociací a svazů Autoklubu ČR

Konference svazu se řídí Organizačním a jednacím řádem svazu (dále jen „OJŘ“) a Volebním řádem Konferencí federací, asociací a svazů registrovaných v AČR, schváleným Prezídiem AČR dne 16. 9. 2015 (dále jen „Volební řád“). Volební řád je zveřejněn na webových stránkách AČR.
  • Kdo má právo na Konferenci svazu hlasovat (složení Konference svazu):
Složení Konferencí svazu, to je stanovení osob s hlasovacím právem (delegáti Konference) je specifikováno v Příloze č. 1 k Volebnímu řádu. Delegáti Konference budou obesláni pozvánkou.
Delegát Konference svazu může být na základě písemné plné moci zastoupen, ale pouze jiným delegátem Konference svazu.
Konference svazu se mohou bez hlasovacího práva zúčastnit i kandidáti do výkonného výboru.
  • Kdo je volen do výkonného výboru svazu (složení výkonného výboru svazu):
Složení výkonného výboru svazu je uvedeno v Příloze č. 1 k Volebnímu řádu.
Každý kandidát do výkonného výboru svazu musí být členem Autoklubu ČR.
Členem výkonného výboru svazu může být zvolena pouze jedna osobu za jeden klub Autoklubu ČR, pokud není uvedeno v Příloze č. 1 k Volebnímu řádu jinak.

Členem výkonného výboru nemůže být osoba, která:
– je při výkonu své funkce ve střetu zájmu s činností svazu (zejména komerční zájmy),
– je držitelem platné licence jezdce (nestanoví-li Volební řád jinak),
– je v soudním sporu s Autoklubem ČR.

Postup při navrhování kandidátů do výkonného výboru svazu:
  1. Kandidáty do výkonného výboru svazu mají právo písemně navrhnout stávající výkonný výbor svazu, držitelé licencí dané disciplíny, pořadatelé sportovních podniků dané disciplíny a kluby Autoklubu ČR zabývající se příslušnou oblastí.
  2. Každý kandidát do výkonného výboru svazu musí před volbou vyplnit a podepsat Přihlášku kandidáta na člena výkonného výboru na předepsaném formuláři. Kandidát musí také vyplnit, za jakou odbornost kandiduje v případě, že je tak stanoveno v Příloze č. 1 k Volebnímu řádu. Na Přihlášce kandidáta musí být uveden navrhovatel a jeho podpis.
  3. Přihlášky kandidátů musí být doručeny AČR nejpozději do konce 4. pracovního dne před konáním Konference svazu (do této lhůty se nezapočítává den konání Konference svazu), a to následujícím způsobem:

  • písemně na adresu: Autoklub ČR, volby VV, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1,
  • e-mailem na adresu: volby@autoklub.cz (Přihláška kandidáta musí být vyplněná, podepsaná a oskenovaná v PDF formátu),
  • osobně do sekretariátu AČR, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1.
Funkční období členů výkonného výboru začíná dnem jejich zvolení Výroční konferencí AČR.

Sdílet