Jaké pravomoci mají strážníci

Obecní (městská) policie má pravomoc:

zastavovat vozidla před přechodem pro chodce, při podezření, že řidič spáchal přestupek, k jehož projednání je obecní policie oprávněna (tzn. neoprávněné stání na  tzv. rezidentském stání, nedovolené zastavení nebo stání, vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou zakázáno), 

dále při porušení pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti,
při podezření, že řidič spáchal jakýkoliv přestupek proti bezpečnosti provozu.
Rovněž může vyzvat řidiče k podrobení se dechové zkoušce (odběru krve), vyšetření na návykovou látku, vyzvat řidiče k předložení dokladů – konkrétně řidičského průkazu a osvědčení o registraci vozidla.
Dalšími pravomocemi je vyzvat vozíčkáře k prokázání přiznání mimořádných výhod, opravňujících užívání vozidla ozn. O 1, a také přivolat Policii ČR při zjištění důvodu, který opravňuje Policii ČR k zabránění řidiči v další jízdě. Měřit rychlost vozidla mohou strážníci pouze v součinnosti s Policií ČR; měřený úsek nemusí být označen.

Sdílet