Jak se bránit záznamu bodů

Body v rámci bodového systému se nezaznamenávají ve správním řízení a nevydává se o nich žádné zvláštní rozhodnutí, které by se řidiči doručovalo. Zákon vychází z předpokladu, že byl-li někdo postižen za přestupek, ví o tom a případně se má sám zajímat o to, zda a jaké důsledky to bude mít pro jeho bodové konto.

Každopádně ale lze proti záznamu bodů podat námitky, pro jejichž podání není stanoveno žádné časové omezení. Námitky musejí být vždy odůvodněné. Jejich podání správnímu úřadu nepodléhá žádnému správnímu poplatku. O námitkách se vede správní řízení a vydává se rozhodnutí, které podléhá i soudnímu přezkumu ve správním soudnictví.

Pokud ale již řidič dosáhnul 12 bodů, musí, chce-li zabránit alespoň prozatímně do doby rozhodnutí o námitkách pozbytí řidičského oprávnění, námitky podat do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o dosažení celkového počtu 12 bodů. I později podanými námitkami se úřad musí zabývat, nicméně řidič již v tomto případě pozbývá řidičské oprávnění a ani po dobu řízení o námitkách tedy nesmí řídit motorové vozidlo.

Sdílet