Když řidič odmítne zaplatit blokovou pokutu

K zaplacení pokuty v blokovém řízení nemůže být nikdo nucen, neboť by tím byl připraven o právo na spravedlivý proces, včetně práva na soudní přezkum rozhodnutí o přestupku. Pokud řidič nesouhlasí s přestupkem nebo není ochoten pokutu zaplatit, policista jej k tomu nemůže nijak nutit, např. zadržením řidičského průkazu apod. Pokud by ale pojal důvodné podezření, že cílem odmítnutí zaplatit blokovou pokutu není dosažení spravedlivého procesu, ale obstrukce spojené s vyhýbáním se dalšímu správnímu řízení, je oprávněn od řidiče vybrat kauci, a to až do výše hrozící pokuty ve správním řízení.

Také je třeba uvést, že výše pokuty v „klasickém“ správním řízení před obecním úřadem obce s rozšířenou působností bývá vyšší než pokuta ukládaná v řízení blokovém, a zpravidla též bývá spojena i s povinností nahradit náklady řízení (většinou v paušální částce 1 000 Kč). Pokud se ale řidič cítí v právu, nemělo by ani to být důvodem nehájit se a zaplatit pokutu za přestupek, s nímž nesouhlasí.

Shora uvedené platí pouze tehdy, pokud řidič vůbec není ochoten věc v blokovém řízení projednat. Pokud naopak převezme tzv. blok na pokutu na místě nezaplacenou, nabývá rozhodnutí o přestupku právní moci a řidič pak je povinen tuto pokutu dodatečně zaplatit ve lhůtě její splatnosti.

Sdílet