INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RALLY AČR

Začátkem srpna se v klubovém domě v Praze sešla Komise rally Autoklubu ČR. Za přítomnosti členů, hostů a vybraných pořadatelů byly projednány důležité záležitosti, týkající se organizace automobilových soutěží.

ANTIKATY

Jedním ze zásadních bodů bylo jednání o problematických antikatech, zejména pak v souvislosti s častými kolizemi na rally v Hustopečích. Hovořilo se nejen o jejich umístění, ale především o materiálovém provedení a jednotnosti profilu. Za pořadatele hustopečské rally byl přítomen ředitel soutěže – Rudolf Kouřil, který přislíbil nápravu a dodržování ustanovení řádů, které používání antikatů již dlouhodobě upravují.

HODNOCENÍ ODJETÝCH PODNIKŮ

Komise rally na základě informací od pozorovatelů a činovníků zhodnotila odjeté podniky. V případě Rally Bohemia byla pozitivně hodnocena sportovní úroveň soutěže a bezpečnostní zajištění. Členové komise se rozhodli předvolat k Etické komisi ředitele soutěže Petra Pavláta, k projednání dlouhodobě nevhodného chování směrem k činovníkům Autoklubu ČR. Petr Pavlát byl na zasedání komise přítomen a navrhnul společné vyjasnění některých sporných bodů, zejména pak funkci mediadelegáta, tiskového střediska, rozdělení reklamních ploch atd.

Agrotec Petronas Rally Hustopeče – výše zmíněný problém s antikaty byl projednán samostatně, ohledně jihomoravské soutěže byl zmíněn problematický přístup do servisní zóny v době návratu kamiónů zpět do logistického centra. Projednán byl dále časový harmonogram, sporné vyloučení pomalého vozu v první etapě a neúplný itinerář.

Lak Racing Rallye Plzeň – Podmínky z roku 2020 o zařazení podniku do kalendáře RSS pod metodickým dohledem PAMK Klatovy nebyly splněny. Organizátor připravoval rally sám, pomoc ve věci přípravy Bezpečnostního plánu a školení poskytnula bezpečnostní skupina rally a činovníci na podniku. Ředitel soutěže bude přizván na další zasedání komise k vysvětlení některých problematických bodů, zejména pak k výkladu aktuálních protipandemických opatření. Dohledem nad pořadatelem Rallye Plzeň pro rok 2022 byl pověřen člen komise Miroslav Smolík.

PETICE RALLY SRDCEM

O výsledcích petice Rally srdcem informovali Komisi rally Ivo Vybíral, Jan Dohnal a Jiří Káňa. Přítomní se shodli na koncepci rozdělení skupin a tříd v rally od roku 2022. K předhlášenému návrhu přednesli požadavek na úpravu návrhu rozdělení tříd divize 2. Komise rally zváží při tvorbě finálního předpisu tyto přednesené podněty a pověřila hlavního technického komisaře – Josefa Stránského připravou podkladů. Dále byl dohodnutý následující postup:

  • Během října 2021 proběhne schůzka s jezdci a týmy
  • Zlepší se komunikace obou stran v souvislosti s připravovanou změnou
  • Veřejnost bude více informovaná o důležitých rozhodnutích Komise rally

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SEZÓNY 2020 a 2021

Vzhledem k zákazu pořádat sportovní a společenské akce v souvislosti s pandemií Covid 19 nemohlo být realizováno vyhlášení výsledků sezóny 2020. Slavnostní vyhlášení loňského a letošního šampionátu je plánováno společně na termín 24. listopadu 2021.

REPREZENTACE

Do reprezentace na letošní rok byl dodatečně zařazen Dominik Stříteský.

Sdílet