Prezident Autoklubu ČR píše předsedovi NSA

Vláda ČR se začala zabývat návrhem zákona, kterým se již v letošním roce přesune na Národní sportovní agenturu pravomoc vyplácet dotační podporu. Jedná se o první krok k vyhlášení dotačního programu Národní sportovní agentury na podporu sportovních spolků v době krize, na který by měla být vyčleněna 1 miliarda Kč. „Spolu s Českou unií sportu a Českou obcí sokolskou jsem přispěl k tomu, aby se konečně sportu dostalo finanční podpory jako třeba už kultuře,“ připomněl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR. Po komunikaci s dalšími sportovními spolky (sportovními svazy a organizacemi, Českou unií sportu, Českou obcí sokolskou, spolkem Orel, ATJSK ČR atd.) se Jan Šťovíček obrátil 25. dubna 2020 otevřeným dopisem na Milana Hniličku, předsedu Národní agentury pro sport. Text dopisu přinášíme v plném znění:

Vážený pane předsedo, milý Milane,

dovol, abych se na Tebe obrátil v dnešní složité situaci s naléhavým návrhem na konkrétní kroky k nezbytné pomoci sportu v koronavirové krizi.

Celé sportovní prostředí jistě sleduje a vysoce oceňuje snahu vlády ČR potlačit epidemii nemoci COVID-19, ale také snahu pomoci mnoha subjektům zasaženým po hospodářské stránce jistě nezbytnými protiepidemickými opatřeními. Dostalo se tak už podpory menším, středním i větším podnikům, OSVČ a zaměstnancům, podnikatelům v zemědělství, a naposledy i kulturním institucím.

Jsem velice rád, a chtěl bych Ti poděkovat za to, že bylo vyslyšeno naše volání, a díky iniciativě Národní sportovní agentury (NSA) se snad i sportu nakonec dostane podobné podpory v podobě přímé finanční dotace.

Většina z dosavadních kompenzačních nástrojů, a to zejména ty zásadní, je pro nás totiž nedosažitelní, protože nejsme podnikatelskými subjekty. Nevidíme ani snahu o urychlené vyplacení běžných dotací v rámci schváleného rozpočtu. Přitom dopady krize jsou pro nás zásadní. Se zavedením celospolečenských omezení jsme ze dne na den přišli o zdroje vlastních příjmů jak ze sportovní, tak i mimosportovní činnosti (u mnoha z nás třeba příjmy z pronájmu prostor). Na druhou stranu je pro nás ze strany zejména soukromých subjektů, ale i veřejnoprávních orgánů nesmlouvavě vyžadováno plnění našich závazků (daně, odvody…). Nemluvě o závazcích ze zaměstnaneckých poměrů, které samozřejmě musíme plnit.

Obáváme se však také, že krize bude mít pro nás dlouhodobě těžké dopady do budoucna, neboť lze očekávat, že letos vyčerpaný státní rozpočet se bude sanovat v následujících letech škrty ve „zbytných“ oblastech, mezi kterými je tradičně na první ráně právě sport.

Vzhlížíme proto s nadějemi k nedávno oznámenému předběžnému harmonogramu uvolňování protiepidemických opatření, ale zároveň jsme naplněni značnou nejistotou. Chybí nám jasné a srozumitelné vysvětlení, co konkrétně budeme moci od příslušných termínů dělat, a co nikoliv.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bych Tě, vážený paně předsedo, chtěl požádat, aby se NSA, jakožto ústřední orgán státní správy, v jehož pravomoci je od letošního roku státní podpora sportu, věnovala prioritně následujícím tématům:

1. Urychlené vyplacení dosud nevyplacených dotací z letošních dotačních programů sportovním spolkům, zejména pak dotací z programů na organizaci sportu a na podporu sportovních klubů a jednot (Můj klub)*.

2. Zahájení diskuze vedoucí ke změně metodiky čerpání a vyúčtování dotačních programů v dnešních podmínkách, jež jsou naprosto odlišné od podmínek, které existovaly minulý rok při vytváření programů a podávání dotačních žádostí**.

Samozřejmě si uvědomuji, že v letošním roce ještě dotační agenda není v kompetenci NSA, nýbrž Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jsem nicméně toho názoru, že by bylo vhodné, aby NSA jako letos již podporou sportu pověřený ústřední orgán státní správy u MŠMT intervenovala za celé sportovní prostředí ve smyslu výše uvedeném.

3. Vypracování jasného, konkrétního a srozumitelného harmonogramu uvolňování protiepidemických opatření ve sportu v rámci obecného harmonogramu uvolňování zveřejněném vládou ČR (otevírání sportovišť venkovních i vnitřních, možnost pořádání soutěží, počty účastníků, účast diváků, nutná hygienická opatření, apod.).

4. Zahájení neprodlené diskuze se sportovním prostředím a následně s Ministerstvem financí ČR o státním rozpočtu na podporu sportu v době pokrizové, tedy v letech 2021 a 2022, ale i v dlouhodobém výhledu, jasné vymezení potřeb sportu a stanovení nepřekročitelných minimálních hranic.

Jsem toho názoru, že výše uvedené body je nutno řešit neprodleně, neboť další prodlévání může mít závažné a mnohaleté dopady na činnost celé řady sportovních spolků.

Krize může velmi snadno zničit výsledky naší práce za poslední desetiletí a vrátit nás v našem rozvojovém úsilí o mnoho let zpět.

Předem děkuji za pozornost, kterou bude NSA věnovat těmto otázkám.

Se sportovním pozdravem
JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
prezident Autoklubu České republiky

* Tyto dotační programy nejsou stále v plném rozsahu vyplaceny a není ani rozhodnuto o dotačních žádostech, přestože platné Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním organizacím ústředními orgány státní správy stanoví, že dotace má být vyplacena na základě pravomocného rozhodnutí nejpozději do 31. března rozpočtového roku.

** Je zde reálná hrozba, že sportovní spolky nebudou schopny dle stávajících dotačních pravidel v situaci, kdy je sportovní činnost ochromena, dotace řádně vyúčtovat. Vracení dotací by však pro řadu z nich mělo fatální důsledky. MŠMT již žadatelům o dotace na VSA rozeslalo e-mail upozorňující, že již vynaložené náklady se v případě zrušení akce hradit z dotace nebudou!

Jan Šťovíček (ilustrační foto)

Sdílet