Otevření venkovních sportovišť

Vláda schválila zmírnění mimořádných opatření a umožňuje se tak provoz venkovních sportovišť pro individuální tréninky. Zákaz volného pohybu osob se Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 nově nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech.

Autoklub ČR požádal o právní stanovisko, z něhož vyplývá, že motoristický sport jako sport typicky provozovaný na venkovních sportovištích (autodromy, motokrosové tratě, polygony atp.) či v přírodě (přírodní tratě a okruhy) lze podřadit pod rozsah a působnosti schválených opatření. Rozhodnutí o otevření konkrétního sportoviště je ovšem na zodpovědném rozhodnutí každého konkrétního provozovatele, je potřeba zvážit veškeré místní podmínky, zda umožňují provoz za dodržených konkrétních zásad a omezení stanovených Mimořádným opatřením. Je zapotřebí mít na paměti, že v České republice platí nouzový stav, nikdo z nás nechce konflikty s orgány státní a místní správy.

Je třeba bezpodmínečně dodržovat tyto zásady:

sportující jsou povinni nosit ochranné prostředky bránící šíření kapének, což neplatí pro venkovní sportoviště, kde jsou sportující osoby či skupina takto společně sportujících osob odděleny od jiných fyzických osob překážkou (př. stěnou či plotem) či vzdáleností alespoň 2 metry;

společně sportují pouze 2 osoby, popř. od ostatních sportujících osob zachovávají výše uvedený odstup dvou metrů (kde toto neplatí pro členy totožné domácnosti);

nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště (tj. šatny, umývárny, sprchy apod.).

Při provozování různých disciplín motoristického sportu je tak povinné zejména používání ochranných prostředků v kontaktu bližším než 2 metry, udržování rozestupů od ostatních osob, stejně tak respektovat uzavření zázemí motoristických areálů (boxy, klubovny atp.).

Vždy a výhradně by se mělo jednat pouze o tréninkové jízdy apod., nikoliv jakékoliv soutěžní a obdobné aktivity, které by opět nespadaly pod výše uvedenou výjimku z obecného zákazu volného pohybu.

Stále je podstatné mít na zřeteli, že cílem omezení volného pohybu osob a kontaktů s dalšími osobami je co možná největší zamezení možného šíření komunitního přenosu onemocnění covid-19. V České republice se naštěstí podařilo zastavit nekontrolované šíření koronaviru. Ohleduplné a zodpovědné chování je ale stále na prvním místě. Každý z nás může přispět k tomu, abychom se co nejdříve vrátili k běžnému životu.

Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR

Příloha: Stručné právní stanovisko ve vztahu k výkladu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j.: MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN, ze dne 06.04.2020, ve vztahu ke sportování na venkovních sportovištích

Sdílet