Jednotné zásady pro akreditaci novinářů v sezoně 2018

Autoklub České republiky je jediným držitelem reklamních, marketingových a vysílacích práv ke všem motoristickým disciplínám a šampionátům a sportovních podnicích zapsaných v kalendáři Autoklubu ČR.
Veškerý obsah pořízený na výše uvedených sportovních podnicích je výlučným majetkem Autoklubu ČR včetně záběrů pořízených jezdci / posádkami (zejména onboardy – detailněji viz bod 7).

1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost)

Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného na adrese http://akreditace-autoklub.cz (dále jen IS). Přístup do IS novinář získá na základě vyplněného akreditačního formuláře dostupného na výše uvedené internetové adrese. Tento formulář vyplní žadatel pouze jednou a na jednotlivé podniky se bude hlásit prostřednictvím IS. Originál akreditačního formuláře je potřeba zaslat znovu pouze v případě změny některých údajů (změna redakce, kontaktních údajů atd.). Formulář musí být podepsán jak žadatelem, tak šéfredaktorem či jeho zástupcem. Formulář je možné zaslat na adresu Autoklubu ČR nebo naskenovaný emailem na akreditace@autoklub.cz. Pověřený zástupce Autoklubu ČR rozhodne na základě náležitostí dodaných žadatelem a po absolvování povinného bezpečnostního školení o udělení nebo zamítnutí akreditace. O vyhovění či zamítnutí žádosti o akreditaci bude žadatel informován v IS a zasláním e-mailu. Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let.

2. DĚLENÍ AKREDITACÍ

2.1. Nekomerční akreditace

Za nekomerční akreditaci se považuje akreditace pro osobu, která je zastřešena redakcí media a pro tuto redakci pravidelně publikuje. Autoklub ČR rozlišuje dosah jednotlivých medií i ostatní činnost akreditované osoby (zejména osoby žádající o MEDIA vestu).
V případě, že akreditovaný novinář v režimu nekomerční akreditace použije materiál ke komerčním účelům, jimiž se rozumí jakýkoliv jiný kanál než akreditovaná redakce, bude mu akreditace okamžitě odebrána. Po takové akreditované osobě bude požadována náhrada škody ve výši ceny komerční akreditace pro daný produkt (foto / video, atd.)

2.2. Komerční akreditace

Komerční akreditací se rozumí akreditace, která slouží k pořizování jakéhokoliv obsahu za účelem generování dalších prostředků finanční i nefinanční povahy. Jedná se zejména o obsah (primární – foto, video, audio, atd. a sekundární – kalendáře, podpisové karty, letáky, atd.), který je vyráběn pro komerční subjekty, jím prodáván nebo uveřejňován ve vlastních mediálních a komunikačních kanálech, případně doprovázen reklamními sděleními libovolného typu. Mezi tyto akreditace se řadí i týmové štáby.
Takováto akreditace je zpoplatněna a vyřizována individuálně.

3. PERMANENTNÍ AKREDITACE

O vydání permanentního akreditačního průkazu rozhoduje Autoklub ČR. Tyto akreditace jsou určeny pro pracovníky nejvýznamnějších médií, agentur, volných novinářů, fotografů, rozhlasových a televizních studií, elektronických médií apod.
O vydání takovéto akreditace žádá příslušná redakce (volný novinář nebo fotograf) Autoklub ČR do 16. 3. 2018 a je povinen doložit:

• účast na minimálně 10-ti sportovních motoristických podnicích
• minimálně 10 publikovaných článků nebo 20 publikovaných fotografií z dané oblasti

Permanentní akreditační průkaz je po schválení platný do konce daného kalendářního roku. Novinář je povinen před každým podnikem oznámit svoji účast prostřednictvím IS, vč. dodržení uzávěrky pro daný podnik.
Ztrátu akreditačního průkazu je novinář povinen ihned nahlásit Autoklubu ČR.
Vydaný akreditační průkaz platí pouze pro držitele, jehož jméno je na něm uvedeno a je nepřenosný.
Permanentně akreditovaný novinář má nárok na visačku PRESS, která mu bude zaslána na adresu redakce uvedené v IS.
Televize a video produkce podléhá individuálnímu schválení Autoklubem ČR a stanovením podmínek produkce. Na tratích závodů se nesmí pohybovat žádný televizní štáb nebo video produkční společnost bez schválení Autoklubem ČR.

4. AKREDITACE AD HOC

Rovněž akreditace ad hoc bude probíhat prostřednictvím IS. První přístup je popsán v článku 1. Akreditace na první podnik bude udělena na základě vyhodnocení novinářské činnosti v loňském roce. Akreditace na další podniky budou následně udělovány po doložení publikační činnosti z předešlých podniků (viz článek 5).
Zástupce Autoklubu ČR rozhodne na základě náležitostí dodaných žadatelem o udělení nebo zamítnutí akreditace. O vyhovění či zamítnutí žádosti o akreditaci bude žadatel informován v IS a také zasláním e-mailu. Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let.


a) Tisk, fotografové a rozhlas

Akreditace je limitována dvěma zástupci na redakci. Z tohoto počtu je možné udělit akreditaci jednomu fotografovi a jednomu píšícímu novináři.

b) Televize, video a elektronická média
Akreditace je limitována maximálně dvěma zástupci významných internetových médií. Televize a video produkce podléhá individuálnímu schválení Autoklubem ČR a stanovením podmínek produkce. Na tratích závodů se nesmí pohybovat žádný televizní štáb nebo video produkční společnost bez schválení Autoklubem ČR.
Žadatelé jsou kromě zaslání standardního formuláře povinni:
• zaslat stručnou charakteristiku média (frekvence vysílání, činnost, působnost, rozsah, sledovanost, atd.)
• zaslat uveřejněné materiály (na CD/DVD nebo jiném nosiči) z motoristického sportu v předešlém roce a v případě internetových médií zaslat odkazy (linky) na publikovaný materiál.
• žadatel o udělení dalších akreditací ad hoc v roce 2018je povinen zaslat materiály z předchozího podniku

Všechny náležitosti jsou žadatelé povinni zaslat na adresu uvedenou v článku 9 těchto zásad. Bez doložení všech náležitostí nebude akreditace ad hoc udělena.

c) Doplnění akreditace elektronických medií

Pro internetové TV:
Akreditace budou udělovány pouze s možností publikovat v rámci redakce, za kterou je novinář akreditován. V případě další publikační činnosti v jiných médiích, je tento novinář oprávněn publikovat pouze formou zpravodajství.
Za zpravodajství je považována reportáž v délce trvání do 90 vteřin a vysílaná nejpozději 48 hodin po skončení podniku.
Pro internet:
Na základě rozhodnutí mají specializované motoristické servery možnost akreditovat tři zástupce médií (z toho dva obdrží MEDIA vestu).
Zástupci Autoklubu ČR posoudí každou žádost internetového média o akreditaci individuálně. Rozhodujícím faktorem pro udělení akreditace je nejen odborná kvalita webu, ale i jeho zaměření, návštěvnost a aktuálnost. 
 
d) Pořadatel
Pořadatel má právo doplnit do seznamu akreditovaných lokální media z okolí podniku (tito novináři musí splňovat standardní akreditační podmínky. Počet těchto akreditací činí 3.
I tito novináři jsou povinni dodržet uzávěrky pro daný podnik a absolvovat povinné bezpečnostní školení v místě podniku.
Při schválení a udělení těchto akreditací má rozhodující závěrečné slovo a odpovědnost
Autoklub ČR.

5. DOLOŽENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

Každý akreditovaný novinář, fotograf, kameraman musí doložit svoji publikační činnost nejpozději 7 dní po skončení podniku, na kterém byl akreditován. Výjimku mají tištěná média s měsíční uzávěrkou. Zde je tato doba posunuta na 40 dní po dojetí podniku.

• V případě tištěných médií pořídí kopii svého článku / fotografie ve formátu JPG a uloží jej do IS.
• V případě internetových médií pořídí „screenshot“ svého výstupu a rovněž ve formátu JPG uloží do IS.

Za doložení publikační činnosti odpovídá redakce jako celek. Pokud je za redakci akreditována jmenovitě uvedená konkrétní osoba, která nedodá zpětnou vazbu, bohužel tím znemožnila akreditaci na další podnik i pro své kolegy. Doložením publikační činnosti se rozumí vložení odkazu (dat) do IS.
V případě, že novinář působí ve více redakcích, podstatná je zpětná vazba za redakci, za kterou byl na závod akreditován. Doložení své činnosti pod jinou redakcí je možné, ovšem nejsou tím splněny akreditační podmínky pro další žádost.

6. OBECNÉ POVINNOSTI DRŽITELE AKREDITACE

• Každý držitel akreditace má povinnost v každé jednotlivé výstupu, který se týká daného podniku, uvést nejméně jednou oficiální název šampionátu a oficiální název podniku v celém znění.
• Pokud novinář zaslal akreditační žádost na podnik, kterého se nakonec neúčastní, je povinen zaslat písemnou omluvu (na adresu uvedenou v článku 9) nejpozději v době otevření tiskového střediska.
• Každý akreditovaný novinář je povinen absolvovat bezpečnostní školení
• Akreditovaný novinář může materiály získané v rámci akreditace využívat pouze k novinářským (televizním apod.) účelům a nikoli k účelům komerčním. Komerční účely jsou možné pouze za podmínek uvedených v článku 2.2.
• Novinář má právo na všechny veřejně dostupné informace spojené s konáním a průběhem daného podniku. Ty musí být dostupné v tiskovém středisku, případně jiném, předem určeném místě, pokud není tiskové středisko zřízeno. Zodpovídá pořadatel podniku.
• Novináři, kteří mají MEDIA vestu jsou povinni tuto vestu nosit řádně a viditelně oblečenou při pohybu na (u) trati podniku 60 minut před startem prvního závodního vozu/motocyklu. Ve všech zakázaných a nebezpečných prostorech u trati, jsou tito novináři povinni mít oblečenou vestu vždy a to bez ohledu na časový harmonogram závodu! Porušení tohoto pravidla je důvodem okamžitého odebrání MEDIA vesty a zamítnutí akreditace pro další podnik.
• Pro držitele akreditace platí zákaz vstupu do únikových zón, bezpečnostních koridorů, míst pod úrovní trati, míst před pevnou překážkou, míst s omezenou možností pohybu a dalších míst, která jsou pořadatelem označena jako zakázané i pro držitele akreditace.
• MEDIA vesta je platná pouze v kombinaci s označením visačkou.
• V případě hrubého porušení bezpečnostních pravidel, má media delegát / bezpečnostní delegát / ředitel podniku pravomoc okamžitého odebrání MEDIA vesty přímo na (u) trati podniku a vykázání daného novináře do diváckých prostor.
• Jakékoliv porušení výše uvedených povinností může vést k okamžitému odebrání akreditace (včetně MEDIA vesty) nebo zamítnutí akreditace budoucí. Odebrání / zamítnutí akreditace se vztahuje i na komerční akreditace. V takovém případě držitel odebrané akreditace (ani redakce) nemá nárok na jakoukoliv náhradu nákladů vynaložených na komerční akreditaci.

7. ONBOARDY

Poskytovatelem služby se rozumí subjekt, který dodává jezdcům / posádám / soutěžícím služby související se zajištěním onboardů.
Poskytovatel služby může služby poskytovat jen na základě dohody s Autoklubem ČR.
Jezdec / posádka / soutěžící / poskytovatel služby může pořizovat záznam z vozů (onboard). K takto pořízenému materiálu má jezdec / posádka / soutěžící udělena nevýhradní práva. Tím se rozumí, že Autoklub ČR si může tento materiál kdykoliv vyžádat a použít pro své účely. Jezdec / posádka / soutěžící / poskytovatel služby má povinnost na vyžádání tento materiál předložit.
Autoklub ČR má dále právo zakázat zveřejnění onboardu, pokud by záznam mohl ohrozit dobré jméno sportu, sportovní autority nebo by odporoval Mezinárodní sportovním řádům, Národním sportovním řádům či Etickému kodexu Autoklubu ČR (dále ŘÁDY AČR).
Jezdec / posádka / soutěžící / poskytovatel služby je oprávněn v zorném poli kamery, uvnitř vozu umístit reklamu svých partnerů, která je v souladu se zákonnými ustanoveními a ŘÁDY AČR.

Jezdec / posádka / soutěžící může tento záznam použít pouze pro svou propagaci a musí být jím uveřejněný – typicky kanály sociálních medií, vlastní web, a podobně.
Uveřejnění onboardu na mimo tyto kanály bude považováno za komerční akreditaci se všemi podmínkami a povinnostmi

8. TISKOVÉ STŘEDISKO

• Jeho organizace je plně v kompetenci daného pořadatele
• Media delegát AČR bude přítomen na podnicích MČR Rally a RSS
• Pořadatelé podniku musí pro média používat pouze oficiální číslované MEDIA vesty Autoklub ČR
• Každý novinář je před vyzvednutím MEDIA vesty povinen vyplnit a podepsat formulář ručení odpovědnosti
• MEDIA vesty budou distribuovány po dohodě s pořadatelem v místě podniku
• Každý novinář, včetně permanentních, je povinen MEDIA vestu vrátit po skončení podniku
• MEDIA vesta se vydává proti vratné záloze 1000,- Kč
• V případě nevrácení MEDIA vesty, nebude novinář znovu akreditován
• Každý novinář je povinen prokázat se libovolným průkazem totožnosti a nahlásit své aktuální a funkční kontaktní údaje (zejména mobilní telefon)

9. UZÁVĚRKY ŽÁDOSTÍ O AKREDITACE

Uzávěrka žádostí o akreditace se uzavírá vždy 7 dní před zahájením podniku (zahájením podniku se rozumí den administrativních přejímek)

10. KONTAKT PRO ZASLÁNÍ ŽÁDOSTÍ O AKREDITACI

Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1

Email: akreditace@autoklub.cz
Informační systém: http://akreditace-autoklub.cz

Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
udemy free download
download mobile firmware
Download Best WordPress Themes Free Download

Sdílet